GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Osobnú údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, ktorými sú:

·        

  • ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

sídlo:            Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

IČO:             42 168 970

zástupca:   Ivan Kozák, prezident

zápis:           Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, číslo reg. OVVS/10935/2/2009/BC3-TSK

 (ďalej len ako „ÚLK“)

  • SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

sídlo:           Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

IČO:             00 687 308

zástupca:   Ján Kováčik, prezident

zápis:           Register združení s potvrdenou činnosťou vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,

číslo reg. VVS/1-909/90-91

(ďalej len ako „SFZ“)

I.           Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov na newsletter@futbalulk.sk.            

II.          Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na účel priameho marketingu a zasielania informácií o novinkách od komerčných partnerov.

III.         Spracúvanie osobných údajov podľa bodu II. bude prebiehať po dobu účinnosti udeleného súhlasu, ktorý je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, alebo pokým nedôjde k zmene, zániku alebo rozšíreniu vyššie uvedeného účelu, najviac však po dobu 25 rokov odo dňa získania súhlasu. 

IV.         Osobné údaje sa budú spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Pricewise, s. r. o., Grösslingova 52, 811 09 Bratislava.

V.          Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať využitím jednoduchého odkazu, na ktorý bude dotknutá osoba upozornená v každom zaslanom newsletteri, alebo kontaktovaním Prevádzkovateľa na  e-mailovej adrese newsletter@futbalulk.sk.

VI.         Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré sa vykonáva na základe

a.       oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

b.      ktoré sa vykonáva na účely priameho marketingu,

c.       ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

VII.        Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje prevádzkovatelia nemôžu ďalej spracúvať.

VIII.       Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim osobným údajom. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: účely spracúvania, kategórie dotknutých údajov, príjemcovia, predpokladaná doba uchovávania, poučenie o právach osoby, informácie o zdroji osobných údajov, existencia automatizovaného rozhodovania.

IX.         Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

X.          Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

XI.         Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:

a.       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b.      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracúvanie jej osobných údajov,

c.       dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov za predpokladu, že Prevádzkovateľ jej námietke vyhovie,

d.      osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e.      dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f.        osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XII.        Žiadosti o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné na :

a.       na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b.      na splnenie povinnosti plynúcej Prevádzkovateľovi zo zákona, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

c.       z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d.      na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e.      na uplatnenie právneho nároku.

XIII.       Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a.       dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

b.      spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

c.       prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d.      dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XIV.       Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo preniesť osobné údaje, ktoré získal Prevádzkovateľ na základe súhlasu, a to ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XV.        Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Súvisiace dokumenty