Nadácia ÚLK

Nadácia ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV - Naša liga (ďalej len „nadácia“), so sídlom Tomášikova 30C, 82101 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50596217, vznikla dňa 22.11.2016, zápisom do registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1151 v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zákon o nadáciách“).

Zakladateľom nadácie je záujmové združenie právnických osôb, ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV Tomášikova 30C, 82101 Bratislava - Ružinov, IČO: 42168970, zapísané v registri  záujmových združení právnických osôb  (ďalej len „ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV“).

 

Účelom nadácie je podpora a napĺňanie nasledovných verejnoprospešných cieľov:

a) ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

c) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,

d) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Orgány nadácie

správna rada:
Igor Schlesinger
Petr Kašpar
Michal Mertinyák

správca nadácie:
Ivan Kozák

revízor:
Peter Hennel

Prehľad činností vykonaných nadáciou za rok 2016

Nadácia Únia ligových klubov - Naša liga vznikla v roku 2016 ako jeden z dôležitých celospoločenských projektov Únie ligových klubov. Prioritným záujmom v rámci aktivít Nadácie je silnejšia prítomnosť ligového futbalu v regiónoch a spádových oblastiach prostredníctvom podpory sociálne slabších a znevýhodnených, a tým zvýšenie záujmu širšej verejnosti o slovenský ligový futbal.

Medzi prioritné aktivity patria nasledovné ciele:

  • organizácia verejných zbierok v mestách, kde sa hrá najvyššia futbalová súťaž mužov, a to za účelom ochrany zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
  • podpora vybraných zariadení, príp. jednotlivcov v spádových regiónoch klubov najvyššej futbalovej súťaže mužov
  • podpora lokálnych komunít a spolupatričnosti v rámci rôznych regiónov Slovenska

Súvisiace dokumenty