Organizačná štruktúra

PREZÍDIUM ÚLK

Prezídium je najvyšším orgánom ÚLK. Členmi Prezídia ÚLK sú štatutárni zástupcovia všetkých členských klubov Únie. Do pôsobnosti prezídia spadá, okrem iného, aj voľba Prezidenta ÚLK.